کارکنان حمل و نقل دریایی در انگلستان

کارکنان حمل و نقل دریایی در انگلستان

کارکنان حمل و نقل دریایی در انگلستان Marine and waterways transport operatives-8232 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  32،850 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 46 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  7.9- درصد نرخ بیکا ...

مربیان رانندگی در انگلستان

مربیان رانندگی در انگلستان

مربیان رانندگی در انگلستان Driving instructors-8215 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  9،386 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 14 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  22.7- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3.25 درصد وضعیت ...

کارکنان آب و فاضلاب در انگلستان

کارکنان آب و فاضلاب در انگلستان

کارکنان آب و فاضلاب در انگلستان Water and sewerage plant operatives-8126 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  30،764 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 45 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  11.4 درصد نرخ بیکاری در سال 2 ...

کارکنان نیروگاه انرژی در انگلستان

کارکنان نیروگاه انرژی در انگلستان

کارکنان نیروگاه انرژی در انگلستان 8124-Energy plant operatives اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  42،236 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 48 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  2.7- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 8.48 ...

مدیران و ناظران خدمات مشتری در انگلستان

مدیران و ناظران خدمات مشتری در انگلستان

مدیران و ناظران خدمات مشتری در انگلستان Customer service managers and supervisors-7220 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  26،593 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 33 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  7 درصد نرخ بیکا ...

مصاحبه‌گران تحقیقات بازار در انگلستان

مصاحبه‌گران تحقیقات بازار در انگلستان

مصاحبه‌گران تحقیقات بازار در انگلستان 7215-Market research interviewers اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  19،293 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 17 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018: 9.7 درصد نرخ بیکاری در سال 2020 ...

سرپرست فروش در انگلستان

سرپرست فروش در انگلستان

سرپرست فروش در انگلستان Sales supervisors-7130 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،379 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 35 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  2.5 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 5.18 درصد وضعیت اشتغا ...

مهماندار قطار در انگلستان

مهماندار قطار در انگلستان

مهماندار قطار در انگلستان Rail travel assistants-6215 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  36،500 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 38 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  1.7- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3.83 درصد وضع ...

مهماندار هواپیما در انگلستان

مهماندار هواپیما در انگلستان

مهماندار هواپیما در انگلستان Air travel assistants-6214 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،379 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 36 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  27.1- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3.83 درصد ...

مراقبین خانگی در انگلستان

مراقبین خانگی در انگلستان

مراقبین خانگی در انگلستان Houseparents and residential wardens-6144 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  18،771 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 30 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  5.8 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3 ...