مدیران تولید در انگلستان

مدیران تولید در انگلستان

تعریف: مدیران تولید در انگلستان در ساخت و ساز، منابع مستقیم را برای ساخت و نگهداری از کارهای مهندسی عمران و سازه از جمله خانه ها، آپارتمان ها، کارخانه ها، جاده ها و باند ها، پل ها، تونل ها و کارهای راه آهن، بندر، اسکله و کارهای دریایی و آبرسانی و هم ...

مدیران و مقامات ارشد در انگلستان

مدیران و مقامات ارشد در انگلستان

تعریف: مدیران و مقامات ارشد در انگلستان شامل کسانی است که ریاست سازمان های بزرگ را بر عهده دارند. آنها منابع لازم برای كاركردهای مختلف و فعالیتهای تخصصی این سازمانها را با مدیران برنامه ریزی و هماهنگ می كنند. مدیران اجرایی بیمارستانها در این گروه وا ...