پرستاران دندانپزشکی در انگلستان

پرستاران دندانپزشکی در انگلستان

پرستاران دندانپزشکی در انگلستان Dental nurses-6143 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  16،686 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 32 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  5.2 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3.35 درصد وض ...

پرستاران دامپزشکی در انگلستان

پرستاران دامپزشکی در انگلستان

پرستاران دامپزشکی در انگلستان 6131-Veterinary nurses اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  18،250 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 33 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  0.9- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 3.19 درصد ...

دستیاران پشتیبانی آموزشی در انگلستان

دستیاران پشتیبانی آموزشی در انگلستان

دستیاران پشتیبانی آموزشی در انگلستان Educational support assistants-6126 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  15،643 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 29 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  1.6 درصد نرخ بیکاری در س ...

دستیاران تدریس در انگلستان

دستیاران تدریس در انگلستان

دستیاران تدریس در انگلستان Teaching assistants-6125 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  15،643 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 29 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  3.6 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 2.78 درصد و ...

کارکنان خانه کودک در انگلستان

کارکنان خانه کودک در انگلستان

کارکنان خانه کودک در انگلستان Playworkers-6123 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  10،429 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 14 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  9.4 درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 2.78 درصد وضعیت ...

پرستار کودکان در انگلستان

پرستار کودکان در انگلستان

پرستار کودکان در انگلستان Childminders and related occupations-6122 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  15،643 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 27 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  8.5 درصد نرخ بیکاری در سال 20 ...

پرستاران و دستیاران مهد کودک در انگلستان

پرستاران و دستیاران مهد کودک در انگلستان

پرستاران و دستیاران مهد کودک در انگلستان Nursery nurses and assistants-6121 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  15،121 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 31 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  2.3 درصد نرخ بیکاری د ...

گل‌فروشان در انگلستان

گل‌فروشان در انگلستان

گل‌فروشان در انگلستان Florists-5443 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  17،207 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 32 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  17.1- درصد نرخ بیکاری در سال 2020: 1.39 درصد وضعیت اشتغال: ...

مبل سازان و سازندگان صنایع چوبی در انگلستان

مبل سازان و سازندگان صنایع چوبی در انگلستان

مبل سازان و سازندگان صنایع چوبی در انگلستان Furniture makers and other craft woodworkers-5442 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  21،900 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 40 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018:  8.5 در ...

سازندگان شیشه و سرامیک، تزئینات در انگلستان

سازندگان شیشه و سرامیک، تزئینات در انگلستان

سازندگان شیشه و سرامیک، تزئینات در انگلستان Glass and ceramics makers, decorators and finishers-5441 اطلاعات کلی: میانگین حقوق سالانه در سال 2019:  22،943 پوند میانگین ساعت کار هفتگی در سال 2019: 46 ساعت نرخ افزایش حقوق از سال 2017 تا 2018: ...