مهاجرت
بررسی درصد موفقیت در ویزای کار و تحصیل انگلستان

محاسبه شانس مهاجرت کاری و تحصیلی

این فرم جهت ارزیابی درصد موفقیت متقاضی در ویزاهای کاری و تحصیلی می باشد و پس از تکمیل این فرم پیشنهادات جهت ارتقا و افزایش درصد موفقیت به متقاضی ارائه می گردد و همچنین امکان خروجی رزومه انگلیسی با استانداردهای انگلستان نیز فراهم می باشد.
1مشخصات فردی
2
3
4
5
  • YYYY slash MM slash DD
  • جنسیت فرزندسن فرزندوضعیت تاهل فرزندمحل زندگی فرزند 
  • ترجیحا شماره تلفنی که واتس اپ داشته باشد.

فهرست